بخش هاي پنجگانه سیستم حسابداري بهاي تمام شده

بازدید: 747

بخش اول - مبناي اندازه گیري ورودي ( Input Measurement Basis ):
شامل یکی از موارد زیر است :
   - واقعی
   - واقعی نرمال
   - استاندارد

بخش دوم - روش ارزشیابی موجودی ها ( Inventory Valuation Method ):
شامل یکی از موارد زیر است:
   - فرامتغیر ( فقط مواد اولیه مستقیم )
   - مستقیم ( متغیر )
   - جذبی کامل
   -  بر مبناي فعالیت

 

بخش سوم - روش انباشت هزینه ( Cost Accumulation Method ):
شامل یکی از موارد زیر است:
   - سفارش کار
   - مرحله اي
   - معکوس
   - دوگانه یا مخلوط یا عملیاتی
   نکته : ممکن است دپارتمان هاي مختلف یک شرکت نیازمند روش هاي متفاوت انباشت هزینه باشند.

بخش چهارم - فرض گردش هزینه ( Cost Flow Assumption ):
شامل یکی از موارد زیر است:
   - شناسائی ویژه
   - اولین صادره از اولین وارده
   - میانگین موزون
   نکته : روش شناسائی ویژه مخصوص روش انباشت هزینه سفارش کار و مابقی مخصوص روش انباشت هزینه مرحله اي می باشند.

بخش پنجم - فواصل زمانی ثبت موجودی ها ( Recording Interval Capability ):
شامل یکی از موارد زیر است:
   - ثبت دائمی
   - ثبت ادواري

 

لینک مقاله لینک مقاله به صورت کامل