توجه
  • Please create an attachment directory.

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

بیش از دو دهه از طرح موضوع هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( Activity Based Costing ) و مدیریت بر مبنای فعالیت ( Activity Based Management ) می گذرد و از آنجا که تاکنون در ایران اقدامات قابل توجهی برای اجرای این طرز تفکر و روش هزینه یابی به انجام نرسیده ، بهتر دیدیم که مباحثی از آن که اقتباس چند منبع می باشد را ارائه نمائیم .این مقاله توسط یکی از همکاران موسسه فراسامانه اعداد تهیه شده است.

 

 Acivity Based Costingلینک مقاله به صورت کامل

 

شما اینجا هستید: خانه مقالات هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت