هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

بازدید: 1424

بیش از دو دهه از طرح موضوع هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( Activity Based Costing ) و مدیریت بر مبنای فعالیت ( Activity Based Management ) می گذرد و از آنجا که تاکنون در ایران اقدامات قابل توجهی برای اجرای این طرز تفکر و روش هزینه یابی به انجام نرسیده ، بهتر دیدیم که مباحثی از آن که اقتباس چند منبع می باشد را ارائه نمائیم .این مقاله توسط یکی از همکاران موسسه فراسامانه اعداد تهیه شده است.

 

 Acivity Based Costingلینک مقاله به صورت کامل