سیستم اموال (دارایی های ثابت) فراسامانه

شرکت ها در راستاي فعاليت خود نياز به تامين و استفاده از دارایی هايي با عمر مفيد چند سال دارند. نحوه تحصيل اين دارایی ها، کاهش ارزش آن ها بواسطه استفاده و يا مستهلک شدن آن ها، تغييرات اموال در جهت افزايش ارزش و يا کاهش ارزش و جابجايي و فروش و بسياري ديگر از عوامل تاثير گذار بر اين نوع دارایی ها، نياز به استفاده از سيستم نرم افزاری براي مديريت بر اين دارايي ها را ضروری مي نمايد. سيستم اموال فراسامانه از بخش هاي زير تشکيل مي شود :

 • مديريت دارايي هاي ثابت مشهود
 • مديريت دارايي هاي نامشهود
 • مديريت تغييرات دارايي ها
 • بيمه اموال
 • استهلاک گيري

ارتباط با ساير  سيستم ها :
امکان ثبت اطلاعات دارايي ها بر اساس مستندات حسابداري و هم چنين ثبت سند بر اساس خريد دارايي ثابت و ارسال سند آن به سيستم حسابداري وجود دارد ضمن اينکه اسناد تغييرات اموال و استهلاک نيز از سيستم اموال ارسال مي شود. سيستم اموال با سيستم هاي انبار، حساب هاي دريافتني، حساب هاي پرداختني، تعمير و نگهداري، برنامه ريزي محصول و بهاي تمام شده ارتباط دارد.

امکانات :

 • ثبت اطلاعات اموال شامل اطلاعات فني و مالي در سيستم
 • طبقه بندي اموال در گروه هاي مختلف
 • تعريف محل استقرار در سه سطح
 • امکان ثبت دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود
 • ارتباط منطقي و سيستمي با نرم افزار انبار
 • قيمت گذاري دارايي بر اساس قيمت تحويل انبار، قيمت تمام شده يا قيمت خريد
 • ثبت اجزاي يک دارايي
 • ثبت اطلاعات تحويل گيرنده دارايي و اخذ گزارشات مربوطه
 • ثبت بيمه دارايي ها به صورت بيمه انفرادي يا بيمه گروهي
 • ثبت انواع تغييرات دارايي و صدور سند حسابداري تغييرات در سيستم اموال و اعمال كليه تغييرات در محاسبات بعدي سيستم
 • امكان تعديل قيمت دارايي
 • پيش بيني مدل هاي مختلف محاسبه استهلاك اموال
 • محاسبه استهلاك به تفكيك دارايي ها در هر مقطع زماني و به دفعات در طي سال مالي
 • صدور سند حسابداري اموال و استهلاك اموال به طور اتوماتيك به سيستم حسابداري مالي و تخصيص هزينه استهلاك به مراكز هزينه و ساير حساب هاي مربوطه
 • ارائه گزارشات آماري و ريالي استهلاك و تغييرات به تفكيك طبقات اموال، محل هاي استقرار, کاربري و ...
 • ارائه گزارش کارت اموال (شامل تمامي اطلاعات يک دارايي)
 • گزارش استاندارد ارائه اموال در صورت هاي مالي به صورت کل و جزء
 • گزارش طرق تحصيل دارايي
 • گزارش اموال نزد اشخاص با جزئيات
 • ارائه گزارشات نموداري
 • وجود ابزار گزارش گيري پويا براي طراحي و ساخت گزارشات خاص

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم اموال بروشور سیستم اموال (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم اموالپرزنت سیستم اموال (حجم ۱,۳۹ مگابایت)

پرزنت سیستم اموالپرزنت سیستم اموال (حجم ۱,۳۳ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم اموال