سیستم مدیریت پیگیری سفارشات فراسامانه

شركت ها و سازمان هاي بزرگ توليدي يا خدماتي براي تامين نياز به قطعات و مجموعه هاي مورد نياز خود و به منظور جلوگيري از ترافيك سنگين مراودات با انبوه  شركت هاي توليد كننده جزء، اين فرآيند را از طريق شركت هاي واسط (کارگزار) و به بيان كامل تر تامين كنندگان (تامين كنندگان قطعات) تهيه مي نمايند. بدين ترتيب حجم سنگيني از مسؤليت هاي سربار از دوش آن ها برداشته مي شود و صرفه جويي قابل ملاحظه اي از باب نيروي انساني و بالطبع زمان و بودجه مصرفي متوجه شركت ها خواهد شد.

شركت هاي تامين كننده، وظيفه تامين سفارشات كارفرما (شركت ها و سازمان هاي بزرگ) را بر عهده مي گيرند. بدين صورت كه سفارشات دريافتي از كار فرما را پس از تاييديه اداري و فنّي به سازندگان (شركت هاي جزء) مورد تاييد ارجاع مي دهند.

اين سفارشات در قالب قرارداد هاي بين كارفرما و کارگزار و همچنين کارگزار و سازنده دنبال مي شود. كنترل نحوه انجام کار، صحت و زمان تحويل محموله هاي ارسالي از طرف سازندگان به عهده شركت هاي کارگزار مي باشد. با اينكه اين شركت ها هيچ نقشي در تنظيم آيتم هاي سفارشي تحويل گرفته از كارفرما و يا ساخت آنها ندارند، امّا براي ايجاد و هماهنگي بين درخواست ها و پاسخ ها نيازمند مكانيسم دقيق و پيچيده اي هستند.

سيستم مديريت پيگيري سفارشات، با اعمال ساختار هاي كامل براي ثبت و پيگيري مراحل مختلف سفارشات، قراردادهاي گوناگون، زمان بندي و نحوه تحويل آن ها تا كوچكترين واحد هاي ممكن، به مديران ومسولان فنّي شركت هاي کارگزار، احاطه قابل قبولي از جريان فعال هر فرآيند انجام شده و يا در حال انجام در اختيار قرار مي دهد. استفاده از اين سيستم نرم افزاري، زمان صرف شده و خطاي انساني را به شكل قابل توجهي كاهش مي دهد. سيستم مديريت پيگيري سفارشات ، يک سيستم عملياتي در شرکتهاي تامين کننده قطعات مي باشد.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم پيگيري سفارشات با سيستم انبار، سيستم خريد و فروش ارتباط دارد و نتيجه عمليات ريالي خود را به سيستم حسابداري انتقال مي دهد.

امکانات :

 • معرفي کارفرمايان، سازندگان و زمينه هاي فعاليت سازندگان
 • معرفي پروژه ها
 • معرفي قطعات و مجموعه ها
 • معرفي دپارتمان هاي مسئول
 • تنظيم جدول آئين نامه معاملات
 • امکان تنظيم سفارشات کارفرما و توزيع آن در زير سفارشات کارفرما
 • امکان رديابي و پيگيري سفارشات کارفرما و اطلاع از وضعيت هر سفارش در هر زمان
 • برنامه ريزي زمان حمل سفارشات کارفرما بر حسب نياز کارفرما
 • امکان تنظيم سفارشات سازنده بر اساس سفارشات دريافتي از کارفرما
 • امکان توزيع يک سفارش کارفرما به چند سازنده و امکان تنظيم يک سفارش سازنده از چند سفارش کارفرما
 • برنامه ريزي زمان حمل سفارشات سازنده با توجه به زمان بندي حمل سفارش کارفرما
 • رديابي نمونه ها و پيگيري وضعيت سفارش سازنده
 • مديريت محموله هاي ارسالي از سازنده به کارفرما (شامل محموله هاي ارسالي، قطعات تاييد نشده، قطعات بلاتکليف و قطعات تاييد شده و تمامي تغييرات مستمر مربوطه)
 • صدور سند حسابداري مربوط به قطعات تاييد شده از سوي کارفرما و تعيين درآمد، قيمت تمام شده و سود وزيان ناخالص هر قطعه، هرمحموله، هر سفارش و هر قرارداد با کارفرما
 • امکان تنظيم قراردادهاي کارگزاري، الحاقيه و فروش با کارفرمايان و ثبت تمامي آيتم هاي ريالي، حقوقي و ... در قرارداد و ارتباط دادن قرارداد با سفارشات مربوطه
 • تنظيم قراردادهاي خريد با سازندگان و ثبت تمامي آيتم هاي ريالي، حقوقي و ... در قرارداد و ارتباط دادن قرارداد با سفارشات سازنده
 • به طور کلي حل معادله پيچيده : پيگيري و مديريت هر قطعه در سفارش کارفرما، زمان بندي حمل کارفرما، سفارش سازنده، زمان بندي حمل سازنده، ارسال شده هاي سازنده، تاييد شده هاي کارفرما، قراردادهاي مرتبط، محاسبات جرائم له و عليه کارفرما، سازنده و کارگزار، وضعيت پرونده هاي مالي کارفرمايان و سازندگان بر حسب قراردادها و بسياري از موارد مرتبط
 • گزارشات کامل اطلاعات پايه
 • گزارشات کامل قراردادها
 • گزارشات کامل سفارشات کارفرما
 • گزارشات کامل سفارشات سازنده
 • گزارش جرائم محاسبه شده بر مبناي آيتم هاي قراردادها، شامل جرائم عليه کارفرما، سازنده و کارگزار برحسب مفاد قراردادها
 • گزارش گردش کار سفارشات در دپارتمان هاي سازماني
 • گزارشات مالي سازندگان
 • گزارشات مالي کارفرمايان

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم مدیریت پیگیری سفارشات بروشور سیستم مدیریت پیگیری سفارشات (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم های کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت، مدیریت پیگیری سفارشات و گزارش سازپرزنت سیستم های کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت، مدیریت پیگیری سفارشات و گزارش ساز (حجم ۷,۷۰ مگابایت)

پرزنت سیستم مدیریت پیگیری سفارشاتپرزنت سیستم مدیریت پیگیری سفارشات (حجم --- مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات مدیریت پیگیری سفارشات