سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد فراسامانه

شرکت ها براي محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با انبوهي از قوانين، فرمول ها و ضوابط درگير هستند. تنوع استخدام، تنوع پرداخت ها و انواع کسور و رعايت قوانين کار، بيمه، ماليات و ضوابط مورد اجراي هر سازمان بر پيچيدگي محاسبات حقوق و دستمزد مي افزايد. نرم افزار حقوق و دستمزد فراسامانه امکان بهره مندي کاربران، براي محاسبات حقوق با تمامي اختيارات ممکن و معمول را دارد.

ارتباط با ساير سيستم ها :
نتيجه تمامي محاسبات حقوق ماهانه و همينطور محاسبات پرداخت هاي موردي به سيستم حسابداري و در قالب سند حسابداري منتقل مي شود. سيستم حقوق و دستمزد با مجموعه سيستم هاي پرسنلي ارتباط کارکرد ..............................

امکانات :

 • تعريف اطلاعات پرسنلي شامل : اطلاعات شناسايي، تكميلي، سوابق كاري، تحصيلات، دوره هاي آموزشي و …
 • تعريف انواع استخدام
 • معرفي سال هاي حقوق (مستقل از سال مالي) و ارتباط آن با سال هاي مالي مرتبط
 • معرفي استان ها و شهرهاي محل فعاليت و استقرار پرسنل
 • قابليت طبقه بندي پرسنل به کارگاه ها، مراکز هزينه
 • دريافت اطلاعات حضور و غياب از سيستم كارت ساعت و يا ورود دستي اطلاعات
 • معرفي آيتم هاي ثابت حقوق و پارامترهاي مرتبط با هر آيتم و آيتم هاي غير ثابت و پارامترهاي مرتبط
 • تعريف انواع پرداخت، انواع کسور، انواع بيمه و پارامترهاي مرتبط با آن
 • تعريف انواع ماليات و محاسبات بر اساس درصد و يا فرمول جدولي
 • صدور احكام حقوقي بر اساس اطلاعات گروه، پايه و طبقه يا بدون آن و صدور احکام گروهي
 • امکان پرداخت حقوق به صورت ساعتي، روزانه و مبلغي
 • معرفي وام ها و كنترل انواع وام و اقساط مربوطه
 • معرفي انواع پس انداز
 • تنوع در پرداخت مساعده (مساعده فرمولي و دستي)
 • ايجاد فرم هاي کنترلي در جهت تاييد احکام پرسنل، تاييد پرداخت ها، تاييد کسور و ... قبل از محاسبات حقوق
 • محاسبه حقوق موردي، ماهانه، معوقه، ذخيره سنوات، بازخريد مرخصي، عيدي و پاداش
 • محاسبه حقوق کارکرد معوقه و حقوق معوقه مرتبط با احکام و بيمه و ماليات مرتبط
 • محاسبه بيمه و ماليات و پس انداز و تعديل آن در مقاطع زماني خاص
 • تهيه ليست حقوق به صورت کلي و يا به تفکيک کارگاه ها، مراکز هزينه، زير مرکز هزينه
 • تهيه تمامي گزارشات اطلاعات پايه در سيستم حقوق و دستمزد
 • گزارش انواع ليست هاي بيمه و ماليات
 • گزارشات وام هاي پرسنلي و پس انداز و مساعده
 • ليست کنترل پرداخت ها
 • گزارش خلاصه وضعيت پرداخت ها و کسور
 • ليست کنترل تغييرات کسور
 • تهيه فيش حقوقي و صدور گواهي حقوقي
 • گزارش خالص دريافتي پرسنل
 • گزارش کاردکس مقايسه اي آيتم هاي حقوق هر پرسنل در ماه هاي مختلف
 • امکان تهيه ديسکت بيمه و ديسکت بانک
 • امکان تهيه ليست بيمه و ليست ماليات
 • تهيه اسناد حسابداري سيستم حقوق و دستمزد به تفکيک تفضيلي مراکز هزينه يا پرسنل (يا هر دو) و ارسال به سيستم حسابداري مالي
 • گزارش تغييرات ماهانه حقوق (کلي و آيتم هاي حقوقي هر نفر)
 • امكان محاسبه  انواع فيش حقوقي
 • وجود ابزار گزارش گيري پويا براي طراحي و ساخت گزارشات پويا
 • امکان اتصال به سيستم کنترل کارکرد و انتقال اطلاعات هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنل در پروژه ها و فعاليت ها به سيستم  کنترل کارکرد

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم حقوق و دستمزد بروشور سیستم حقوق و دستمزد (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم حقوق و دستمزدپرزنت سیستم حقوق و دستمزد (حجم ۲,۷۴ مگابایت)

پرزنت سیستم حقوق و دستمزدپرزنت سیستم حقوق و دستمزد (حجم ۳,۸۷ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم حقوق و دستمزد