سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد فراسامانه

بازدید: 2113

شرکت ها براي محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با انبوهي از قوانين، فرمول ها و ضوابط درگير هستند. تنوع استخدام، تنوع پرداخت ها و انواع کسور و رعايت قوانين کار، بيمه، ماليات و ضوابط مورد اجراي هر سازمان بر پيچيدگي محاسبات حقوق و دستمزد مي افزايد. نرم افزار حقوق و دستمزد فراسامانه امکان بهره مندي کاربران، براي محاسبات حقوق با تمامي اختيارات ممکن و معمول را دارد.

ارتباط با ساير سيستم ها :
نتيجه تمامي محاسبات حقوق ماهانه و همينطور محاسبات پرداخت هاي موردي به سيستم حسابداري و در قالب سند حسابداري منتقل مي شود. سيستم حقوق و دستمزد با مجموعه سيستم هاي پرسنلي ارتباط کارکرد ..............................

امکانات :

نکات مهم و قابل توجه :

 

بروشور سیستم حقوق و دستمزد بروشور سیستم حقوق و دستمزد (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم حقوق و دستمزدپرزنت سیستم حقوق و دستمزد (حجم ۲,۷۴ مگابایت)

پرزنت سیستم حقوق و دستمزدپرزنت سیستم حقوق و دستمزد (حجم ۳,۸۷ مگابایت)