سیستم کنترل کارکرد کارکنان (تایم شیت) فراسامانه

هدف از ايجاد نرم افزارتايم شيت، ثبت کارکرد کارکنان شرکت در همه بخش ها به منظور کنترل کارکرد و تصميم گيري مديران در خصوص فعاليت هاي انجام شده پرسنل مي باشد. جمع آوري اطلاعات پايه کارکرد تمامي پرسنل شرکت جهت کمک به تصميم گيري و دستيابي به بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز جهت کنترل حوزه پرسنلي و کاري تحت اختيار مديران شرکت به شرح زير امکانپذِيرخواهد بود :

امور اداري و پرسنلي :
کنترل کارکرد پرسنل در همه سطوح و مقايسه با حضور و غياب صرفاً فيزِيکي و ارائه گزارش ساعات تلف شده، برآورد نيروي انساني مازاد، بررسي حجم کار با ساعات صرف شده براي آن، برآورد صحيح از مدت انجام کارها و ... امکانپذير است.

امور مالي و حسابداري :
اطلاعات کارکرد پرسنل شرکت به منظور جمع آوري اطلاعات پايه سيستم بهاي تمام شده :

 • درسيستم بهاي تمام شده به روش سفارش کار : ميزان کار انجام شده بر روي پروژه ها اندازه گيري شده و مبناي تشخيص دستمزد مستقيم براي پروژه ها مي شود و ضمن اينکه تسهيم هزينه هاي سربار توليد نيز بر اساس ساعات مستقيم کار نيز به طور صحيح قابل انجام مي باشد.
 • در سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت : ميزان کارانجام شده همه پرسنل شرکت در فعاليت هاي تعريف شده اندازه گيري مي شود و مبناي تخصيص هزينه ها به فعاليت ها و سرانجام هزينه فعاليت ها به خدمات و محصولات و سفارشات شرکت قرار مي گيرد.

امور فني و توليد :
آگاهي از ساعات صرف شده براي پروژه ها، بر روي ماشين آلات، به تفکيک نوع عمليات و در فعاليت هاي تعريف شده مي تواند اطلاعات ارزشمندي در کنترل بيشتر عوامل توليد به مديريت فني شرکت بدهد. ازجمله ساعات تلف شده براي نبود مواد اوليه، خرابي ماشين آلات، جابجايي و بسياري ديگر از اطلاعات در تصميم گيري هاي آتي تاثيرگذار خواهد بود. ميزان استفاده از ماشين آلات و پرسنل فني شرکت و تصميمات جايگزين نيز از وجود اطلاعات کمي سيستم تايم شيت قابل تصور مي باشد.

مهندسي و برآورد ميزان کار :
اندازه گيري کار انجام شده بر حسب فعاليتهاي مورد نياز بر روي پروژه هاي شرکت، مبناي ارزيابي صحيح براي برآورد در مناقصه ها و پروزه هاي آتي شرکت خواهد بود و ضمن اينکه کنترل پروژه ها نيز به نحو درست تري امکان پذير خواهد بود.

کنترل کيفيت و هزينه هاي مرتبط :
واحد کنترل کيفيت نيز از جمله واحدهاي منتفع شونده از اطلاعات سيستم تايم شيت خواهد بود. ثبت اطلاعات مفيدي در سيستم تايم شيت، از جمله در زمينه نوع عمليات مي تواند ميزان هزينه هاي انجام يافته در جهت ايجاد کيفيت بهتر در ساخت سفارشات را مشخص نمايد و رهنمودي براي ارائه دستورالعمل هاي لازم باشد.

ارتباط با ساير سيستم ها :
سيستم کنترل کارکرد (تايم شيت) با سيستم پرسنلي، حقوق و دستمزد، سيستم اموال و احياناً سيستم هاي بهاي تمام شده ارتباط اطلاعاتي دارد ضمن اينکه مستقلاً نيز قابل استفاده است.

امکانات :

 • معرفي مراکز فعاليت و فعاليت ها
 • امکان معرفي انواع مراکز هزينه و مراکز هزينه
 • امکان معرفي انواع پروژه ها و پروژه ها و Job ها (اجزاي پروژه)
 • امکان معرفي انواع عمليات
 • امکان معرفي اطلاعات ماشين آلات
 • امکان معرفي مشتريان و معرفي قراردادهاي مرتبط با مشتريان
 • معرفي پرسنل
 • معرفي شيفت هاي کاري
 • تعيين فعاليت هاي مجاز پرسنل
 • امکان معرفي سال و ماه هاي جديد براي ورود اطلاعات زمان هاي کارکرد
 • ورود ساعات کار روزانه پرسنل بر حسب فعاليت، پروژه، مرکز هزينه، عمليات و احياناً کار بر روي ماشين آلات بر حسب تعاريف اوليه
 • کنترل عدم تلاقي در ورود ساعات کارکرد روزانه براي هر پرسنل
 • امکان کنترل زمان هاي وارده روزانه در سيستم تايم کنترل با ساعات ورود و خروج دستگاه کارت ساعت
 • امکان بستن ورود اطلاعات ماهانه و يا عدم تغيير اطلاعات ورودي
 • اخذ گزارشات کامل اطلاعات پايه در محيط گزارش ساز و قابليت تغيير و محدود کردن گزارش درخواستي
 • اخذ گزارشات کامل کارکرد پرسنل در همه سطوح (فعاليت ها، پروژه ها، عمليات، مراکز هزينه و ماشين آلات) و قابليت تغيير و محدود کردن گزارشات
 • اخذ گزارش کامل ساعات کارکرد همه سطوح در زمان هاي مورد درخواست
 • اخذ گزارش کارکرد ماشين آلات در پروژه هاي مختلف جهت تخصيص هزينه استهلاک
 • امکان ارسال هزينه حقوق ماهانه هر پرسنل از سيستم حقوق و دستمزد و تخصيص هزينه مربوطه به فعاليت ها، پروژه ها، عمليات و مراکز هزينه بر اساس گزارش کارکرد ماهانه هر پرسنل
 • ابزار طراحي و فراخواني اطلاعات از سيستم کنترل کارکرد به محيط Excel براي توليد انواع گزارشات مورد نياز مديريت (به صورت Pivot)
 • امکان ارتقاي سيستم برحسب نيازهاي مشتريان

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت بروشور سیستم کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم های کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت، مدیریت پیگیری سفارشات و گزارش سازپرزنت سیستم های کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت، مدیریت پیگیری سفارشات و گزارش ساز (حجم ۷,۷۰ مگابایت)

پرزنت سیستم کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیتپرزنت سیستم کنترل کارکرد کارکنان یا تایم شیت (حجم ۸۳۴ کیلوبایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم کنترل کارکرد کارکنان