سیستم خزانه داری فراسامانه

شروع و ادامه فعاليت هاي مؤسسات و سازمان ها بدون منابع نقدي امکانپذير نيست. لذا تامين و کنترل بر منابع نقد و شبه نقد از اهميت اساسي برخوردار است. توسعه فعاليت ها، تامين اعتبار، اخذ وام، تصميمات سرمايه گذاري منابع مازاد و بسياري از تصميمات مهم شرکت از عمليات سيستم خزانه داري بدست مي آيد. سيستم خزانه داري فراسامانه از زير سيستم هاي ذيل تشکيل شده است :

 • مديريت نقد : شامل عمليات نقدي بانک ها، صندوق ها و تنخواه گردان ها
 • مديريت چک ها : شامل عمليات چک هاي دريافتي و پرداختي
 • مديريت خزانه
 • مديريت تامين مالی
 • مديريت بودجه نقدی

ارتباط با ساير سيستم ها:
تمامي فعاليت هاي سيستم خزانه داري در قالب اسناد جداگانه هر فرم در مديريت اسناد حسابداري دسته بندي شده و در آنجا بر حسب روش کاربر به سيستم حسابداري ارسال مي شود. سيستم خزانه داري با سيستم حساب هاي دريافتني و سيستم حساب هاي پرداختني نيز مرتبط است.

امکانات :

 • معرفي بانك ها و شعب آن ها
 • معرفي حساب هاي بانكي، صندوق داران، تنخواه داران و تحصيل داران و انواع اسناد انتظامي و انواع اوراق بهادار
 • معرفي فعاليت هاي نقد در دو سطح
 • گردش کامل عمليات چکهاي دريافتي، شامل (سند دريافت، چک هاي دريافتي، عودت چک، واگذاري چک به تحصيلدار، واگذاري چک به بانک، وصول چک، وصول مستقيم چک توسط تحصيل دار، واخواست چک، واخواست مستقيم چک، پيگيري چک واخواست شده، واگذاري چک به اشخاص ثالث، تغيير وضعيت چک دريافتي)
 • گردش کامل عمليات چک هاي صادره، شامل (دستور پرداخت، صدور چک، تحويل چک به ذينفع، وصول چک صادره، ابطال چک، تغيير وضعيت چک صادره)
 • ثبت ساير عمليات بانکي، از قبيل (حواله دريافتي، فيش واريزي، اعلاميه واريز وجه، اعلاميه برداشت وجه، مبادلات بين حساب هاي بانکي)
 • ثبت تمامي عمليات صندوق و تنخواه، شامل (دريافت و پرداخت نقد، دريافت و پرداخت اوراق بهادار، دريافت و عودت اسناد انتظامي، پرداخت و برگشت اسناد انتظامي، پرداخت از تنخواه)
 • ثبت عمليات بانک هاي ارزي، صندوق ارزي در کليه فرم هاي سيستم
 • صدور اسناد حسابداري در تمامي مراحل عمليات و ارسال به سيستم حسابداري و کنترل دو طرفه اسناد (بالغ بر ۶۰ نوع ثبت سند)
 • گزارشات ريالي سيستم خزانه داري : افزون بر ۸۰ گزارش با امکانات متنوع در محيط گزارشات گيري پويا و امکان توليد گزارشات سفارشي توسط کاربر
 • گزارشات ارزي سيستم خزانه داري : افزون بر ۵۰ گزارش با امکانات متنوع در محيط گزارشات گيري پويا و امکان توليد گزارشات سفارشي توسط کاربر
 • امکان تهيه صورت مغايرت بانکي
 • چاپ چک و اخذ گزارشات دسته چک
 • امکان ثبت تعهدات پرداخت و انتقال اطلاعات جهت صدور چک
 • امکان ثبت پيش بيني دريافت وجه و انتقال اطلاعات جهت دريافت چک
 • گزارش موجودي صندوق به تفکيک نوع اسناد دريافت و پرداخت صندوق
 • گزارش موجودي حساب هاي بانکي بر حسب نوع اسناد
 • امکان تهيه گزارش موجودي حساب هاي بانکي جهت صدور چک و اعلام موجودي با احتساب چک هاي صادره مدت دار تا ... روز بعد
 • گردش وجوه نقد مقايسه اي بر حسب دوره هاي زماني مختلف
 • محاسبات مدت توقف اسناد دريافتني و پرداختني براي مديريت نقد و سرمايه درگردش
 • تهيه صورت گردش وجوه نقد (به روش مستقيم)
 • اخذ گزارش دفتر فعاليت هاي نقد
 • پيش بيني وضعيت نقدينگي در تاريخ مورد نظر کاربر و تعيين وجوه مازاد يا کسري در آينده و کمک به برنامه ريزي نقد
 • تهيه بودجه نقدي و گزارشات مربوطه
 • گزارشات تامين مالي (وام هاي دريافتي) با تمامي جزئيات و محاسبات مربوطه
 • وجود گزارش هاي بررسي چک هاي دريافتي، چک هاي پرداختي، عمليات صندوق، عمليان تنخواه و ساير عمليات بانکي به صورت گرافيکي و سهولت جستجو و اخذ گزارش
 • وجود گزارش ساز فراسامانه براي توليد گزارشات چند لايه و انتقال اطلاعات به Excel

نکات مهم و قابل توجه :

 • نکته اول
 • نکته دوم
 • نکته سوم

 

بروشور سیستم خزانه داری بروشور سیستم خزانه داری (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم خزانه داریپرزنت سیستم خزانه داری (حجم ۱,۵۱ مگابایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم خزانه داری (حجم ۱,۷۳ مگابایت)

شما اینجا هستید: خانه محصولات سیستم خزانه داری