سیستم خزانه داری فراسامانه

بازدید: 2688

شروع و ادامه فعاليت هاي مؤسسات و سازمان ها بدون منابع نقدي امکانپذير نيست. لذا تامين و کنترل بر منابع نقد و شبه نقد از اهميت اساسي برخوردار است. توسعه فعاليت ها، تامين اعتبار، اخذ وام، تصميمات سرمايه گذاري منابع مازاد و بسياري از تصميمات مهم شرکت از عمليات سيستم خزانه داري بدست مي آيد. سيستم خزانه داري فراسامانه از زير سيستم هاي ذيل تشکيل شده است :

ارتباط با ساير سيستم ها:
تمامي فعاليت هاي سيستم خزانه داري در قالب اسناد جداگانه هر فرم در مديريت اسناد حسابداري دسته بندي شده و در آنجا بر حسب روش کاربر به سيستم حسابداري ارسال مي شود. سيستم خزانه داري با سيستم حساب هاي دريافتني و سيستم حساب هاي پرداختني نيز مرتبط است.

امکانات :

نکات مهم و قابل توجه :

 

بروشور سیستم خزانه داری بروشور سیستم خزانه داری (حجم --- کیلوبایت)

پرزنت سیستم خزانه داریپرزنت سیستم خزانه داری (حجم ۱,۵۱ مگابایت)

پرزنت سیستم حسابداری مالیپرزنت سیستم خزانه داری (حجم ۱,۷۳ مگابایت)